باز دوباره!

مدرسه زبان مرکزی در 14 سپتامبر 2020 درهای خود را دوباره به روی دانش آموزان باز کرد! ما از استقبال دانشجویان برای بازگشت به کمبریج هیجان زده هستیم!