ما خوشحال هستیم که دانش آموزان را از تمام گوشه های جهان 4 تدریس کنیم - بیایید و به ما ملحق شوید و دوستان خود را از قاره های مختلف بگیرید! کلاس ها نیز بسیار کوچک هستند، فقط در حدود کلاس 5-6!