Central Language School, Cambridge, tau lees paub los ntawm British Council thiab yog lub tsev kawm ntawv me me, tus phooj ywg, lub tsev kawm lus Askiv.

Peb lub homphiaj yog los pab kom koj sov siab thiab muaj lub sijhawm zoo los kawm lus Askiv nyob rau hauv kev saibxyuas kev noj qab haus huv. Peb cov kev kawm, txij Beginner mus rau qib Siab, khiav thoob plaws xyoo. Peb tseem npaj kev tshuaj xyuas. Peb tsuas yog qhia cov neeg laus (txij hnub nyoog qis tshaj 18).

Lub tsev kawm ntawv tsuas yog 3 feeb xwb taug kev los ntawm cov chaw nres tsheb central thiab ze cov khw, khw thiab lub tsev kawm ntawv qib siab ntawm University of Cambridge. Cov tub ntxhais kawm ntawm ntau tshaj 90 txawv teb chaws tau kawm nrog peb thiab muaj feem ntau zoo sib xws ntawm cov haiv neeg thiab cov haujlwm hauv tsev kawm ntawv.

Lub tsev kawm ntawv tau tsim nyob hauv 1996 los ntawm pab pawg ntseeg ntawm cov ntseeg hauv Cambridge.

Vim li cas cov tub ntxhais kawm xaiv peb lub tsev kawm:

HOOB HOM: Cov chav kawm yog me me (nyob nruab nrab ntawm 6 cov tub ntxhais kawm) nrog ntau kawg ntawm 10 ib chav kawm

Sib tw: Tag nrho cov nais khus yog cov neeg kawm lus Askiv thiab CELTA los yog DELTA tsim nyog

NQI: Peb xav kom peb cov nqi pheej yig

KEV PAB: Peb muaj lub meej mom rau kev saib xyuas zoo hauv thiab tawm ntawm chav kawm. Ntau tus tub ntxhais kawm hais tias lub tsev kawm ntawv zoo li ib tse neeg

Sab Nruab Nrab: Peb nyob ze rau lub nroog cov khw, cov khw nojmov, cov tuam tsev, cov tsev kawm qib siab ntawm University of Cambridge thiab cov chaw tos tsheb loj

  • Marie Claire, Ltalis

    Marie Claire ntawm ltalis Kuv yuav mus tsev nrog kuv lub nra tag nrho ntawm cov khoom pib tab sis tshwj xeeb tshaj yog tag nrho ntawm no amazing kev
  • Jia, Suav

    Jia, menyuam kawm ntawv Suav Peb lub tsev kawm ntawv cov xibfwb qhia ntawv yog tus phooj ywg zoo thiab ntxim nyiam. Peb muaj peev xwm kawm tau ntau yam los ntawm lawv. Peb cov phooj ywg kawm ntawv ua siab zoo.
  • Edgar, Colombia

    Edgar, ib tug menyuam kawm ntawv los ntawm Colombia ... ib qho kev paub zoo, ... zoo kawg li ... Kuv tau kawm ntau yam ... txog kab lis kev cai Askiv. Cov xib hwb thiab cov kawm ua ke tau zoo kawg.
  • 1