Si w ap viv deyò Ewòp ou bezwen jwenn Clearance Antre, yon viza. Ou ta dwe aplike pou yon Visa Kout Elèv. Tanpri tcheke sa a sou www.gov.uk/apply-uk-visa kote ou ka jwenn kòman ou kapab jwenn yon viza. Nou te fè rechèch sou sit sa a epi, byenke nou pa kalifye pou bay konsèy legal, nou konprann ke si ou ta renmen aplike pou yon viza ou dwe gen dokiman kòrèk yo ki enkli:

  • Paspò ou
  • Lèt ou nan Aksepte ki konfime ke ou te aksepte pou yon kou e yo te peye frè ou yo. Lèt la pral bay enfòmasyon sou kou a tou.
  • Prèv yo montre ou gen ase lajan pou peye pou rete ou nan UK a. Ou pral bezwen montre deklarasyon labank ou bay anbasad la.

Si ou pa gen siksè nan jwenn yon viza tanpri kontakte nou. Nou ka anmezi pou ede. Si nou pa ka ede, ou dwe voye yon kopi fòm refi viza epi n ap fè aranjman pou remèt frè yo peye. Nou pral ranbouse tout frè lòt pase kou yon semèn ak frè aranjman pou kouvri depans administratif yo.