យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការបង្រៀនសិស្សពីគ្រប់ជ្រុង 4 នៃពិភពលោក - មកចូលរួមជាមួយយើងហើយបង្កើតមិត្តពីទ្វីបជាច្រើន! ថ្នាក់រៀនក៏តូចណាស់ដែរដោយមានតែសិស្ស 5-6 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្នាក់!