ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ teachingਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.