موږ خوشحاله یو ترڅو زده کونکي د نړۍ د ټولو 4 کانګو څخه زده کړو - راځئ او راځئ او موږ سره یوځای شئ او د ډیرو لویانو څخه دوستان جوړ کړو! ټولګي ټول کوچني دي، یوازې په ټولګي کې د 5-6 زده کونکي سره.